2 ngày kể từ ngày bạn đã cung cấp đầy đủ yêu cầu thiết kế cho Thiên Nguyên.